Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Η Orion διαθέτει ένα πλήρως οργανωμένο φορολογικό τμήμα, που απαρτίζεται από εξειδικευμένα στελέχη, τα οποία παρακολουθούν τις διαρκείς μεταβολές της σχετικής νομοθεσίας και των φοροελεγκτικών διαδικασιών. Οι φορολογικές υπηρεσίες μας δεν περιορίζονται αποκλειστικά στη λογική της φορολογικής συμμόρφωσης των επιχειρήσεων, αλλά εστιάζονται στον φορολογικό σχεδιασμό.

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

  • Έκδοση Ετήσιων Φορολογικών Πιστοποιητικών.
  • Φορολογικός σχεδιασμός Ιδιωτών, Επιχειρήσεων και Ομίλων Επιχειρήσεων.
  • Γνωμοδοτήσεις και Μελέτες σε φορολογικά θέματα.
  • Προληπτικοί φορολογικοί έλεγχοι για εντοπισμό τυχόν παραλείψεων.
  • Συμβουλές επί θεμάτων φορολογίας Ακίνητης Περιουσίας.
  • Φορολογική αξιοποίηση Αναπτυξιακών Νόμων.
  • Συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα ασφαλιστικής νομοθεσίας και μισθοδοσίας.