Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Σε ένα ευμετάβλητο επιχειρηματικό περιβάλλον και στις σημερινές δύσκολες οικονομικές συνθήκες, οι συμβουλευτικές υπηρεσίες καθίστανται πιο χρήσιμες από ποτέ.

Η χρήση εξωγενούς τεχνογνωσίας αποτελεί την πιο γρήγορη και οικονομική λύση για τις επιχειρήσεις.

Η Orion μπορεί να υποστηρίξει αποτελεσματικά τις διοικήσεις των επιχειρήσεων, στη λήψη γρήγορων και σωστών επιχειρηματικών αποφάσεων.

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

  • Business Plan και Αξιολόγηση Επενδυτικών Προγραμμάτων
  • Εκπόνηση μελετών βιωσιμότητας / σκοπιμότητας / κόστους – οφέλους
  • Εκτιμήσεις αξίας επιχειρήσεων, Περιουσιακών στοιχείων και δικαιωμάτων
  • Καταγραφή και αξιολόγηση διαδικασιών με στόχο την αναδιοργάνωση και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας
  • Έλεγχος και αξιολόγηση πληροφοριακών συστημάτων
  • Έλεγχος μελλοντικών επενδύσεων (Due Diligence)
  • Διαχείριση κινδύνου (risk management)
  • Εφαρμογή Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS)
  • Έλεγχοι Transfer Pricing