Ελεγκτικές υπηρεσίες

Ελεγκτικές Υπηρεσίες από την Orion Audit

Με απόλυτο σεβασμό στη σπουδαιότητα του ανεξάρτητου ελέγχου, ως εγγύηση της αξιοπιστίας των οικονομικών καταστάσεων, έχουμε τη θέληση να προχωρήσουμε ένα βήμα πιο πέρα. Αντιλαμβανόμαστε τον έλεγχο όχι ως διεκπεραίωση μίας υποχρέωσης των εταιρειών, αλλά σαν κάτι πολύ ευρύτερο. Διατηρούμε σταθερά ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας με τις επιχειρήσεις σας και αποκτούμε βαθιά γνώση στον τρόπο λειτουργίας τους, με στόχο να συμβάλλουμε στον εντοπισμό κινδύνων αλλά και ευκαιριών.

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν ελέγχους:

  • Τακτικούς Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, όπως προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία.
  • Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων.
  • Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων.
  • Για εισαγωγή Εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
  • Οικονομικών Καταστάσεων που έχουν συνταχθεί βάσει Δ.Π.Χ.Π.
  • Για Σύνταξη πραγματογνωμοσύνης.
  • Διαχειριστικούς

Ειδικού σκοπού, για την συγχώνευσηαπορρόφησηδιάσπαση επιχειρήσεων, καθώς και τον μετασχηματισμό εταιριών σε άλλη νομική μορφή.