Με απόφαση του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), η Orion Audit A.E. εντάσσεται στον ειδικό κατάλογο Ιδιωτικών Ελεγκτικών Εταιρειών, όπου αναλαμβάνει τον ιατρικό – κλινικό και διοικητικό έλεγχο των νοσηλίων νοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής περίθαλψης συμβεβλημένων με τον Οργανισμό ιδιωτών παρόχων υγείας.